รายการบล็อก

  • แนวข้อสอบนิติกร - 1. ชาวบ้านนำเงินไปร่วมกันทอดผ้าป่าให้สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเป็นจำนวน 150,000 บาท ต่อมาเงินจำนวนดังกล่าวสูญหายไป ผู้ใดต่อไปนี้เป็นผู้เสียหาย ถ้า ...
    5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  • การจัดการด้านการดำเนินงานกับหน่วยงานและองค์การ - การจัดการด้านการดำเนินงานกับหน่วยงานและองค์การมีดังนี้ 1. การจัดการด้านการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ทางธุรกิจ การผลิตและการบริการเป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายในองค์การเช...
    5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Custom Search
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

The marketing concept

เป็นแนวความคิดที่ไมํได๎ ให๎ความสาคัญกับความต๎องการของผู๎บริโภคเลย เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ได๎ จะต๎องทาการพิจารณาศึกษาถึงความจาเป็นและความต๎องการของตลาดเป้าหมายเสียกํอน จึงจะทาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการ

บทความที่ได้รับความนิยม