รายการบล็อก

  • Credit balance - ระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพื่อหลักทรัพย์ (margin account) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้นำมาใช้แทนระบบ margin account ที่ใช้กันมาแต่เดิม ตามระบบ credit bal...
    3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  • แนว นักวิชาการ - 1. ในปัจจุบันการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีใดที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาช่วย ก. การโน้มกิ่ง การติดตา ข. การต่อกิ่ง การตอน ค. การเพาะ...
    3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
Custom Search
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

The marketing concept

เป็นแนวความคิดที่ไมํได๎ ให๎ความสาคัญกับความต๎องการของผู๎บริโภคเลย เป็นแนวความคิดที่เชื่อวำองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ได๎ จะต๎องทาการพิจารณาศึกษาถึงความจาเป็นและความต๎องการของตลาดเป้าหมายเสียกํอน จึงจะทาการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์นั้นจะต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการ

บทความที่ได้รับความนิยม