รายการบล็อก

  • สรุป จรรยาบรรณวิชาชีพครู - 1. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤต...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) - ฐานข๎อมูลของลูกค๎า (Database) การตลาดทางตรงถือเป็นการทาการตลาดโดยใช๎ฐานข๎อมูล (Database Marketing) ซึ่งหมายถึง กระบวนการสร๎างการเก็บรักษาและการใช๎ฐานข๎อมู...
    1 ปีที่ผ่านมา
Custom Search
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Product Mix หรือ Product Assortment

Product  Mix  หรือ   Product  Assortment หมายถึง  กลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยสายผลิตภัณฑ์และรายการผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตตัดสินใจนำเสนอขายต่อผู้ซื้อ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
 1. สายผลิตภัณฑ์ (Product  Lines)  หมายถึง  กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกันในด้านต่าง ๆ เช่น  การผลิต  การใช้  กลุ่มผู้ใช้  การจัดจำหน่าย  ระดับราคา  รวมทั้งปัจจัยการผลิตและแหล่งพลังงานที่ใช้  ยกตัวอย่างเช่น  สายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกันที่แหล่งพลังงาน  สายผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรี เครื่องครัว และเครื่องสำอางใกล้เคียงกันที่ประโยชน์ใช้สอย  สายผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น  ใกล้เคียงกันที่กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
2. รายการผลิตภัณฑ์ (Product  Item)  หมายถึง  ลักษณะหน่วยที่แตกต่างกันภายในตราสินค้าหรือภายในสายผลิตภัณฑ์ในเรื่องของขนาด  ราคา  รูปร่าง  หรือคุณสมบัติอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง


การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ที่ดีของธุรกิจนั้น  นักการตลาดต้องทำการวิเคราะห์ปริมาณขายและกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์   เพื่อกำหนดว่าในระยะเวลาหนึ่ง  ธุรกิจควรจะนำเสนอผลิตภัณฑ์จำนวนกี่สายผลิตภัณฑ์   กี่รายการผลิตภัณฑ์   ในสภาวะใดควรเพิ่มหรือหรือลดสายผลิตภัณฑ์และรายการผลิตภัณฑ์ลง   จึงจะก่อให้เกิดการประหยัดในการผลิตและสามารถจัดการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product   quality)  คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นประสิทธิผลของการทำงานและความคงทนของผลิตภัณฑ์  เช่น  ความประหยัด  อายุการใช้งาน  ความสะดวกในการใช้  ความมีมาตรฐาน ฯลฯ

2. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Product  Features)  เป็นการกำหนดรูปแบบ  การ
บรรจุภัณฑ์  สี  กลิ่น  รส  ของผลิตภัณฑ์


3. การออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product  Design)  บริษัทผู้ผลิตหรือนักการตลาดจะพยายามจัดให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเด่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

บทความที่ได้รับความนิยม