รายการบล็อก

Custom Search
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Markettiing ffuncttiion

หน๎าที่ทางการตลาดแบํงออกเป็น 3 หน๎าที่หลักคือ การแลกเปลี่ยน การกระจายตัวสินค๎า และการอานวยความสะดวกทางการตลาด โดยในแตํละหน๎าที่จะประกอบด๎วยหน๎าที่ตำงๆ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยน ได๎แกํ การซื้อ (Buying) และการขาย (Selling)
2. การกระจายตัวสินค๎า ได๎แกํ การขนสํง (Transporting) และการเก็บรักษาสินค๎า (Storing)
3. การอานวยความสะดวกทางการตลาด ได๎แกํ การจัดมาตรฐานและคุณภาพสินค๎า (Standardization and grading) การเงิน (Financing) การรับภาระความเสี่ยง (Risk taking) และการวิจัยและสารสนเทศทางการตลาด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

HOT

  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว - โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้...
    1 ปีที่ผ่านมา